Follow me! Regulamin – wynajem busów bez kierowcy

OGÓLNE WARUNKI UMOWY WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW – Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Ogólne warunki umowy określają szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez Biuro Podróży Interglobus Tour Sp. j. Tomasz Bloch z siedzibą w Goleniowie (adres: ul. Szczecińska 15 B/8, 72-100 Goleniów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000346959, nr NIP: 8561678548, nr REGON: 812419271, numer telefonu: +(+48) 91 48 50 422, adres e-mail: (biuro@followme.pl).
 2. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu zawartych od dnia 01.04.2024 r.
 3. Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania może zostać:
 4. Osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
 • Posiada ważny dowód osobisty/paszport oraz prawo jazdy, które od co najmniej roku są ważne i które są honorowane na terytorium RP (a w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania Najemcy, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport).
 • Przedstawi Wynajmującemu fizyczną kartę płatniczą/kredytową/debetową, wystawioną na swoje imię i nazwisko.
 • Jest wpisana do CEIDG lub innego rejestru – jeżeli zawiera umowę najmu w zakresie swojej działalności gospodarczej.
 1. Osoba prawna (lub jednostka organizacyjna o której mowa w art. 33¹KC), której reprezentant zawierający umowę najmu w imieniu tej osoby:
 • Przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu na dzień zawarcia umowy odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców oraz inny dowód swojego umocowania do zawarcia umowy najmu (np. pełnomocnictwo) jeżeli umocowanie to nie wynika z odpisu KRS.
 • Przedstawi ważny dowód osobisty/paszport, prawo jazdy oraz inny dowód swojego umocowania do zawarcia umowy najmu.
 1. Samochód może być prowadzony wyłącznie przez osobę wymienioną w umowie najmu w pozycji „NAJEMCA” lub – za zgodą Wynajmującego – przez osobę wpisaną do umowy jako „DODATKOWY KIEROWCA”.
 2. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Wynajmującego, Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o ww. odwołaniu upoważnienia.
 3. Najemca jest zobowiązany aby postanowienia OWU lub umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby, którym Najemca powierzył kierowanie samochodem, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkować będzie obowiązkiem naprawienia szkody przez Najemcę.
 4. Bieg najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu wskazanej w Protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą, chyba że strony postanowią inaczej.
 5. Przy zawarciu umowy najmu – jeżeli umowa ma zostać zawarta przez przedsiębiorcę w ramach prowadzenia działalności gospodarczej (na firmę) – Najemca ma obowiązek podać szczegółowe dane firmy oraz przedstawić stosowne upoważnienie, w którym zawarte będą także dane osoby zawierającej umowę. W takim przypadku dane firmy muszą znajdować się na umowie, w polu „Najemca”. Wynajmujący ma prawo dokonać weryfikacji tych danych w dowolny sposób, w tym sporządzić ksero dowodu osobistego.
 6. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód, w tym za działania i zaniechania Użytkownika oraz Pasażerów do czasu odebrania samochodu przez Wynajmującego, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, podpisanego przez obie Strony.

REZERWACJA SAMOCHODU I ZAWARCIE UMOWY

  1. Najemca dokonuje rezerwacji samochodu przy pomocy formularza dostępnego na stronie internetowej: followme.pl, poprzez kontakt z Infolinią lub poprzez zgłoszenie e-mail.
  2. Po złożeniu rezerwacji poprzez formularz internetowy bądź kontakt z Infolinią, Najemca otrzymuje potwierdzenie jej złożenia na wskazany przez siebie adres e-mail.
  3. Warunkami zawarcia przez Wynajmującego umowy najmu są:
  4. Pozytywne zweryfikowanie danych Najemcy,
 1. Zaakceptowanie przez Najemcę obowiązującego Regulaminu dostępnego na stronie: followme.pl,
 2. Podanie danych karty płatniczej/debetowej/kredytowej,
 3. W przypadku płatności przelewem – uznanie kwoty przelewu na rachunku bankowym Wynajmującego.

Wynajmujący może odmówić zawarcia umowy bez podania przyczyny.

 1. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez jej podpisanie przez Najemcę i przedstawiciela Wynajmującego na warunkach z rezerwacji, potwierdzonej przez Wynajmującego. W przypadku odmowy lub niemożności podpisania protokołu przez Najemcę uważa się, że stan techniczny Pojazdu jest zgodny z opisanym przez Wynajmującego. W razie zawarcia umowy najmu przez więcej niż jednego Najemcę ich odpowiedzialność jest solidarna, przy czym w polu „Najemca” muszą znajdować się dane Wszystkich Najemców.
 2. Wynajmujący po zawarciu Umowy, przekazuje Najemcy do użytkowania pojazd na czas określony w Umowie.
 3. Przy wydaniu Pojazdu sporządzony zostaje Protokół Przekazania Pojazdu, stanowiący załącznik do Umowy, który określa stan Pojazdu w chwili oddawania go do używania Najemcy.
 4. Najemca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się ze stanem faktycznym jak i technicznym najmowanego Pojazdu. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące jego stanu powinny zostać zgłoszone Wynajmującemu w momencie wydawania Pojazdu Najemcy i odnotowane na Protokole Przekazania. Brak zgłoszonych przez Najemcę zastrzeżeń, o jakich mowa w zdaniu poprzednim powoduje przyjęcie stanu Pojazdu wynikającego z Protokołu Przekazania.
 5. Przy zawieraniu umowy najmu, może zostać pobrana kaucja. O wysokości kaucji decyduje Wynajmujący. Kaucja uiszczona przez Najemcę stanowi zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego z tytułu należności lub szkód, które mogą powstać podczas korzystania przez Najemcę z pojazdu. Najemca ma obowiązek uzupełnić druk kaucyjny oraz podać wszelkie wymagane w nim dane, w tym w szczególności numer karty wraz z datą ważności. Jeżeli Najemca odmawia uiszczenia kaucji bądź nie posiada środków na jej uiszczenie, Wynajmujący ma prawo nie wydać auta. Wynajmujący uprawniony jest do obciążenia Najemcy niezapłaconymi, a należnymi kwotami wynikającymi z umowy najmu oraz Regulaminu.  W szczególnych przypadkach zapłata kaucji nastąpić może poprzez dokonanie przelewu środków na rachunek bankowy Wynajmującego.
 6. W razie niemożności wydania samochodu zgodnego z potwierdzoną rezerwacją Wynajmujący ma prawo wynająć Najemcy samochód tej samej lub wyższej klasy, z zastosowaniem stawki z rezerwacji. Taka zmiana nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy najmu.
 7. Anulowanie rezerwacji na 24 godziny przed terminem podstawienia auta powoduje zwrot kosztów opłaconej rezerwacji. W innych przypadkach zwrot kosztów opłaconej rezerwacji nie przysługuje. Zwrot zostanie dokonany w ciągu 14 dni roboczych na rachunek bankowy, z którego opłacono rezerwacje.
 8. W przypadku uszkodzenia auta, spóźnienia Najemcy bądź powstania jakichkolwiek innych należności, Wynajmujący jest uprawniony do pobrania odpowiedniej kwoty z uiszczonej kaucji.

ZASADY UŻYWANIA POJAZDU

 1. Wynajmujący zobowiązany jest do przekazania Najemcy pojazdu wolnego od usterek wpływających na użyteczność pojazdu. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w czasie użytkowania pojazdu przez Najemcę w przypadku eksploatowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. W czasie używania samochodu Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:
 3. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez służby kontroli ruchu drogowego,
 4. Zabezpieczenia samochodu i jego wyposażenia przed kradzieżą, w tym w szczególności prawidłowego zamykania samochodu, zabezpieczenia kluczyków, dowodu rejestracyjnego, pilota (przy każdorazowym opuszczeniu pojazdu),
 5. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizujących, mijania i drogowych, ewentualnej wymiany żarówek),
 6. Stosowania w samochodzie rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu,
 7. Utrzymywania samochodu w należytej czystości – w tym w szczególności w razie transportu środków brudzących o intensywnym zapachu.
 8. Wyjazd poza granicę Polski do innych krajów Unii Europejskiej jest dopuszczalny pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego zgody, wpisania do umowy kraju wyjazdu oraz wniesienia odpowiedniej opłaty zgodnej z Cennikiem. Zakazane jest przemieszczanie pojazdu poza krajami UE. W przypadku wyjazdu bez zgody Wynajmującego i braku opłaty – na Najemcę zostaje nałożona kara umowna, zgodna z obowiązującym Cennikiem. Ponadto w przypadku wyjazdu bez zgody zapisanej w umowie oraz opłaty – Najemca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w pojeździe – zarówno w przypadku awarii, szkody bądź kradzieży. Najemca zobligowany jest również do poniesienia wszelkich kosztów związanych ze sprowadzeniem auta na teren RP oraz opłaty wszystkich ewentualnie poniesionych mandatów poza granicami kraju. Dodatkowo, opuszczenie przez pojazd granic UE oznacza złamanie warunków umowy i jest zagrożone dodatkową karą umowną w wysokości 1500zł. W uzasadnionych wypadkach Wynajmujący może odstąpić od naliczania kary umownej. Ponadto, w przypadku naruszenia warunków umowy Wynajmujący może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 9. Najemca nie może używać samochodu w sposób sprzeczny z umową, Regulaminem, z właściwościami i przeznaczeniem samochod. Nie jest dozwolone w szczególności:
 10. Holowanie innych pojazdów najętym samochodem,
 11. Przewożenie większej ilości osób lub bagażu niż określono w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,
 12. Palenie tytoniu w samochodzie,
 13. Dokonywanie w najętym samochodzie przeróbek czy innych zmian bez zgody Wynajmującego (m.in. usuwania oznaczeń firmowych),
 14. Przewożenie wewnątrz samochodu zwierząt,
 15. Podnajmowanie pojazdu oraz jego udostępnianie osobie innej niż użytkownik (dodatkowy kierowca),
 16. Wykorzystywanie auta w zawodach i wyścigach sportowych, rajdach i treningach do nich, jakichkolwiek naukach lub doskonaleniach jazdy (grozi to karą umowną w wysokości 1500zł),
 17. Wykorzystywanie pojazdu do zarobkowego przewozu osób i rzeczy.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu, Najemca będzie zobowiązany do naprawienia szkody/poniesienia kosztów związanych ze szkodą/przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego/zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną m. in. przeróbkami  oraz możliwą utratą gwarancji. (w zależności od wyboru Wynajmującego).

 1. Wynajmujący lub inne osoby przez niego uprawnione, mają prawo do kontrolowania sposobu korzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, a Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.
 2. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego (m .in. fotelika dziecięcego, nawigacji GPS).

OPŁATY

 1. Standardowe koszty najmu, koszty dodatkowe oraz kary umowne, dostępne są na stronie followme.pl.
 2. Opłata za wynajem pobierana jest w złotych polskich z góry(według stawki obowiązującej w chwili zawarcia umowy najmu) przelewem bankowym, za pomocą karty płatniczej/kredytowej/debetowej.
 3. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do max 1 godziny, nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu. Spóźnienie ponad 1 godzinę powoduje naliczenie opłaty za następną dobę.
  1. W przypadku wyrażenia przez Wynajmującego zgody na przedłużenie okresu najmu, Najemca jest zobowiązany do opłacenia dodatkowego okresu najmu z góry, z tym zastrzeżeniem, że wpłata musi zostać zaksięgowana nie później niż do godziny, w której upływa pierwotny termin zwrotu pojazdu (według aktualnie obowiązującego Cennika na stronie followme.pl).
  2. Opłaty za przedłużenie najmu należy dokonać z góry na jeden z poniższych sposobów:
  3. Poprzez kontakt z Infolinią,
  4. Poprzez kontakt z oddziałem Wynajmującego,
  5. Przedłużenie najmu w przypadku rezerwacji dokonywanych przez pośrednika możliwe jest pod warunkiem uiszczenia opłaty nie później, niż w dniu określonym jako termin zwrotu auta. Opłata winna zostać uiszczona z góry, według aktualnie obowiązującego Cennika na stronie followme.pl.
  6. W przypadku zwłoki z zapłatą czynszu najmu przy wynajmie długoterminowym, co najmniej za jeden okres płatności, Wynajmujący, po bezskutecznym wezwaniu Najemcy do zapłaty (w formie korespondencji elektronicznej, telefonicznej, wiadomości SMS) może rozwiązać umowę najmu natychmiastowo – bez wypowiedzenia, z zastrzeżeniem prawa obciążenia Najemcy odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu oraz może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
  7. Najemca pokrywa w pełnej wysokości wszelkie mandaty, kary, opłaty za parkowanie, opłaty autostradowe i inne za korzystanie z infrastruktury drogowej, jak również należności prywatnoprawne i publicznoprawne wynikające z korzystania z samochodu, chyba że wykaże, że Najemca ani użytkownik pojazdu nie ponoszą odpowiedzialności za powstanie obowiązku zapłaty tego rodzaju kwot. Ponadto Najemca, w sytuacji powstania obowiązku zapłaty ww. kwot, upoważnia Wynajmującego do przekazania stosownym organom swoich danych osobowych wraz z kopią umowy najmu. Wszelkie opłaty wynikające w szczególności z zapytań ze strony organów administracji publicznej oraz wszelkich działań związanych z ww. należnościami pokrywa Najemca. Udostępnienie informacji na wniosek organów objęte jest opłatą administracyjną wg cennika – nota księgowa.

ZWROT LUB WYMIANA POJAZDU

 1. Najemca po zakończeniu najmu jest zobowiązany zwrócić pojazd w miejscu i o czasie wcześniej ustalonym. W przypadku konieczności zwrotu pojazdu w innym terminie lub miejscu niż ustalony w umowie Najemca zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego za pośrednictwem infolinii z 12-godzinnym wyprzedzeniem oraz zwrotu pojazdu zgodnie z wytycznymi Wynajmującego, pod rygorem uznania, że pojazd został porzucony, co wiąże się z możliwością obciążenia Najemcy karą umowną, zgodnie z Cennikiem. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Wynajmujący może odstąpić od obciążenia Najemcy karą umowną.
 2. Wynajmujący jest uprawniony do nałożenia na Najemcę kar umownych zgodnych z Cennikiem – w razie stwierdzenia powstania szkód na zwróconym pojeździe. Najemca może otrzymać wezwanie do zapłaty z informacją dotyczącą należności oraz dokument księgowy z podanym sposobem zapłaty.
 3. Niezwrócenie samochodu w terminie zgodnym z umową najmu (w tym także korzystanie z auta w przypadku braku zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu) – traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 Kodeksu Karnego) i uprawnia Wynajmującego do złożenia organom ścigania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. W takim przypadku Wynajmujący ma prawo do zablokowania rozrusznika pojazdu, odbioru auta oraz obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi. Powyższe uprawnia także Wynajmującego do naliczenia kary umownej w wysokości trzykrotności stawki dziennej czynszu, ustalonej w umowie, za każdą kolejną dobę bezumownego korzystania z auta. Najemca odpowiada również za kradzież oraz wszelkie uszkodzenia auta – powstałe po wyznaczonym terminie zwrotu pojazdu (w przypadku braku zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu oraz braku płatności za przedłużenie), bez względu na wykupione wcześniej dodatkowe ubezpieczenie.
 4. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu w stanie takim samym jak w chwili jego wydania, w tym w szczególności – czystego wewnątrz i na zewnątrz, z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu, a w przypadku naruszenia ww. zobowiązania Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej zgodnej z obowiązującym Cennikiem. Ponadto Najemca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na sporządzenie jednostronnego protokołu odbioru pojazdu w sytuacji, gdy zwraca pojazd zabrudzony i nie ma możliwości dokonania jego oględzin, a także gdy pojazd zwraca osoba nie wymieniona w umowie. W takiej sytuacji wraz z protokołem odbioru Wynajmujący sporządzi stosowną dokumentację zdjęciową.
 5. W przypadku utraty elementów lub wyposażenia samochodu, zagubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków oraz powstania szkody na skutek niewłaściwego używania i zabezpieczenia samochodu, Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej zgodnej z Cennikiem.
 6. Najemca może zwolnić się z odpowiedzialności, gdy wykaże, że Najemca ani Użytkownik nie ponoszą winy za szkodę lub utratę elementów i wyposażenia samochodu.

Brak uregulowania należności ze strony Najemcy za powstałe uszkodzenia auta, braki w wyposażeniu oraz niezgodność stanu auta ze stanem potwierdzonym w protokole przekazania pojazdu – może skutkować rozpoczęciem przez Wynajmującego procedury windykacyjnej, której wszczęcie wiąże się z poniesieniem opłaty w wysokości 500,00zł, a w przypadku konsumentów 100,00zł.

 

 1. Wynajmujący nie zwraca kosztów za wcześniejszy zwrot samochodu, niż określony w umowie najmu, jak również nie zwraca kosztów nadwyżki w zatankowanym paliwie.

 

SERWIS, PRZEGLĄDY I NAPRAWY

 

 1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego (olejowego bądź gwarancyjnego), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. Wynajmujący pokrywa koszt przeglądu tylko na terenie Polski. Koszt przeglądu na terenie innego kraju pokrywa Najemca, chyba że wcześniej uzgodni wykonanie przeglądu z Wynajmującym i uzyska jego zgodę. W przypadku odmowy udostępnienia samochodu, Najemca może zostać zobowiązany do naprawienia szkody, w szczególności w zakresie kosztów przeglądu, a w sytuacji utraty gwarancji na samochód jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości pojazdu, zgodnie z Cennikiem.
 2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu akceptacji Wynajmującego odnośnie miejsca, zakresu naprawy oraz kosztów z nią związanych. Wówczas Najemca zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
 3. Wynajmujący, po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy, jej prawidłowości, braku odpowiedzialności Najemcy za awarię, zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

 

 

 

 

USZKODZENIE, WYPADEK, KRADZIEŻ SAMOCHODU – PROCEDURA POSTĘPOWANIA

 1. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami ubezpieczenia pojazdu, pod rygorem pełnej odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
 2. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, utraty kluczyków, włamania, kradzieży lub innego czynu zabronionego, Najemca zobowiązany jest do:
 3. Zabezpieczenia pojazdu i uniemożliwienia dalszego jego uszkodzenia,
 4. Niezwłocznego, nie później niż w ciągu 1 godziny od zdarzenia – zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu poprzez skontaktowanie się z Infolinią oraz postępowania według otrzymanych instrukcji,
 5. Natychmiastowego wezwania Policji oraz oczekiwania na jej przyjazd,
 6. W przypadku kradzieży – zwrócenia Wynajmującemu w przeciągu 24 godzin kluczyków i dokumentów pojazdu.
 7. W przypadku niewezwania na miejsce zdarzenia Policji lub niepoinformowania o zdarzeniu Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za zdarzenie i zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zdarzeniem, w tym kosztów naprawy pojazdu, niezależnie od wykupionego ubezpieczenia, zwalniającego go z opłaty za uszkodzenie pojazdu. Zostaje także obciążony karą umowną, w wysokości, w zależności od segmentu pojazdu, zgodnie z Cennikiem. Ponadto w sytuacji zatrzymania przez Policję dowodu rejestracyjnego pojazdu, Najemca zobowiązany jest do dostarczenia do najbliższego oddziału Wynajmującego oryginału pokwitowania zatrzymania dowodu rejestracyjnego, pod rygorem obciążenia karą umowną.
 8. Jeżeli sprawcą zdarzenia jest kierujący innym pojazdem, zwolnienie Najemcy od odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia, będzie możliwe pod warunkiem wezwania na miejsce zdarzenia Policji oraz poinformowanie Wynajmującego o zaistniałej sytuacji, w tym z jakiej komendy/komisariatu patrol przyjechał na miejsce zdarzenia. Należy również uzyskać dane sprawcy zdarzenia, numer rejestracyjny jego pojazdu oraz numer polisy OC. Ponadto Najemca zobowiązany jest do uzyskania nazwisk i adresów świadków oraz sporządzenie protokołu wypadku zgodnie z wymogami towarzystwa ubezpieczeniowego.
 9. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia dotyczącego szkody bądź zawarcia w nim nieprawdziwych danych, Najemca będzie obciążony całkowitą wartością przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego oraz wszelkimi innymi opłatami wynikającymi np. z przestoju pojazdu, kosztami procesu, utratą wartości samochodu w związku ze szkodą, itp.
 10. Uszkodzenie/zabrudzenie tapicerki, wszelkie braki w wyposażeniu pojazdu lub jego części (np. kołpaki), nie wchodzą w zakres żadnego z wykupionych ubezpieczeń i są regulowane osobną opłatą (wysokość opłaty zawarta jest w Cenniku).
 11. Zakupione ubezpieczenie nie pokrywa uszkodzeń umyślnych Najemcy oraz niedopełnionych obowiązków.
 12. W przypadku utraty lub kradzieży pojazdu wynikającej z działania, zaniechania lub niedbalstwa Najemcy, zostanie on obciążony kwotą równoważną wartości rynkowej utraconego/skradzionego Pojazdu.
 13. W przypadku awarii lub unieruchomienia samochodu z powodu okoliczności, za które Najemca nie ponosi winy, Wynajmujący udostępni Najemcy samochód zastępczy w przeciągu 12 godzin (w Polsce) od chwili poinformowania Wynajmującego. Jeżeli samochód zastępczy jest klasy niższej, wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu.
 14. Udostępnienie samochodu zastępczego nie przysługuje w przypadku:
 15. Awarii bądź uszkodzenia samochodu z winy Najemcy – chyba że posiadał on wykupione Pełne ubezpieczenie,
 16. Awarii bądź uszkodzenia samochodu z winy Najemcy, poza terytorium RP,
 17. Utraty albo zniszczenia dowodu rej., polisy ubezpieczeniowej lub kluczyków do samochodu,
 18. Przebicia opony bądź braku paliwa.

 

UBEZPIECZENIE POJAZDÓW

 1. Wszystkie rodzaje dostępnych ubezpieczeń zawarte są w obowiązującym Cenniku.
 2. Samochód posiada ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i ubezpieczenie AC.
 3. W przypadku ujawnienia przez Wynajmującego szkody, za którą Najemca ponosi odpowiedzialność, Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości zgodnej z cennikiem, chyba że udowodni, że do zdarzenia doszło z przyczyn, za które nie ponosi winy Najemca ani osoba upoważniona w umowie. Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną.

Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, pomimo wykupienia ubezpieczenia, także gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania lub zaniechania bądź rażącego niedbalstwa, w tym:

 1. Uszkodzenia pojazdu podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego i honorowanego w RP prawa jazdy,
 2. Uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności, lub innego naruszenia przepisów o ruchu drogowym, obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego,
 3. Przypadku, gdy Najemca lub użytkownik oddalili się z miejsca wypadku,
 4. Przypadku, gdy Najemca lub Użytkownik nie dopełnili obowiązków wymaganych przez Ubezpieczyciela samochodu, co skutkowało odmową wypłaty odszkodowania,
 5. Szkody powstałej, jeżeli osobą kierującą była osoba nieupoważniona zgodnie z umową najmu oraz/lub niespełniająca wymagań określonych regulaminie,
 6. Kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie zabezpieczył prawidłowo pojazdu i nie dostarczył w przeciągu 24 godzin od zdarzenia kluczyków oraz dowodu rejestracyjnego Wynajmującemu,
 7. Innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia oraz umów ubezpieczenia zawartych przez wynajmującego.

W powyższych sytuacjach Najemca odpowiada do pełnej wartości szkody.

 1. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z ww. dokumentów – pod rygorem obowiązku naprawienia szkody.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Najemców oraz osób uprawnionych do kierowania pojazdem jest Wynajmujący. Dane osobowe Najemców oraz osób upoważnionych do kierowania pojazdem będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy, której Najemca jest stroną oraz w celach marketingowych związanych z promocją usług. Najemca oświadcza i przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy z Wynajmującym, a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Wynajmującego wynikających z umów zawartych z Najemcą, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych Umów.
 2. Poprzez zawarcie umowy wynajmu, Najemca oraz osoba upoważniona do kierowania pojazdem wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, świadczenia usług najmu pojazdów jak i w celach marketingowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 4. Zawarcia oraz realizacji umowy najmu,
 5. Marketingowym, związanym z promocją usług,
 6. Najemca oraz osoby uprawnione do kierowania pojazdem, mają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy i wywiązania się Wynajmującego z obowiązków płatnika. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 8. Najemca ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Ze zgromadzonymi przez Wynajmującego danymi osobowymi, Najemca może zapoznać się w dowolnym momencie, pisząc na adres mailowy: biuro@followme.pl. Możliwe jest również zgłoszenie prośby o poprawienie utrzymywanych przez Wynajmującego danych osobowych, tak aby były one aktualne.
 10. W przypadku niewywiązania się z płatności lub przedstawienia fałszywych dokumentów, dane osobowe Najemcy mogą być przekazane do Krajowego Rejestru Długów, Biur Informacji Gospodarczej, itp.
 11. Pełne informacje o rodzaju i sposobie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Wynajmującego w zakładce Polityka prywatności.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres mailowy: biuro@followme.pl
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego zgłoszenia reklamacyjnego. Okres ten wyklucza dni świąteczne.
 3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Najemca zostanie poinformowany elektronicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Najemcę.
 4. Najemca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Ogólne warunki umowy oraz Cennik, stanowią integralną część umowy Najmu.
 3. Za naruszenie któregokolwiek z warunków Regulaminu, Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
 4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczony. Najemca wyraża też zgodę na kierowanie do niego wszelkiej korespondencji związanej w umową, w tym wezwań do zapłaty bądź not obciążeniowych na adres e-mail podany w umowie.
 5. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta
 6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi Ogólnymi Warunkami Umowy, umową najmą, cennikiem, oraz, że są one dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuję oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Cennik kar umownych

Obowiązuje od dnia 15.09.2023 r
1. Zdarzenie Opłata
a) Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem) 10% wartości pojazdu
b) Złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w samochodzie 500 PLN
c) Złamanie zakazu przewożenia zwierząt 250 PLN
d) Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem 500 PLN
e) Udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem 2500 PLN
f) Niedozwolone przemieszczenie pojazdu poza granice RP 1500 PLN
g) Uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka bądź pilota od samochodu 5000 PLN
h) Brak dowodu rejestracyjnego, tablicy lub naklejki rejestracyjnej, polisy ubezpieczeniowej, nieprzekazanie do najbliższego oddziału oryginału potwierdzenia zatrzymania dowodu rejestracyjnego 500 PLN – za każdy element
i) Brak biletu parkingowego 100 PLN + rzeczywisty koszt opłaty parkingowej za zgubienie biletu
j) Uszkodzenie lub utrata każdego kołpaka (za każdy kołpak) 300 PLN
k) Uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę) 2500 PLN
l) Uszkodzenie felgi stalowej (za każdą felgę) 1000 PLN
m) Wypalenie lub uszkodzenie tapicerki, uszkodzenie elementów wyposażenia, które nie obejmuje żaden pakiet ubezpieczeń Według kosztorysu ASO + 15%
n) Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cenniku 2000 PLN + koszt przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego
o) Demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego 2500 PLN + koszt przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego
p) Zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa 3000 PLN
q) Uzupełnienie brakującego paliwa 50 PLN + 10 PLN za 1 litr brakującego paliwa
r) Zwrot brudnego pojazdu – sprzątanie 70 PLN
s) Zwrot brudnego pojazdu typu BUS 9-os – sprzątanie 100 PLN
t) Zabrudzenie tapicerki – pranie 350 PLN
u) Opłata administracyjna w związku z obsługą zobowiązań wobec instytucji zagranicznych z tytułu mandatu 500 PLN + koszt rzeczywistego mandatu
v) Opłata administracyjna w związku z obsługą zobowiązań wobec instytucji polskich z tytułu mandatu 150 PLN + koszt rzeczywistego mandatu
w) Opłata administracyjna za nieterminowe regulowanie zobowiązań wynikających z umowy najmu, w tym za sporządzenie wezwania do zapłaty 500 PLN – w przypadku konsumentów 100 PLN
x) Szkoda powstała w trakcie najmu i nierozliczona w ciężar polisy OC sprawcy dla segmentów B, C, C+KOMBI, C+AUTOMAT, CROSSOVER+AUTOMAT, D+AUTOMAT, SUV, SUV+AUTOMAT, M ( VAN – DOSTAWCZY ), N ( BUS – DOSTAWCZY ) 4000 PLN / 6000 PLN (kradzież lub szkoda całkowita)
x1) Szkoda powstała w trakcie najmu nierozliczona w ciężar polisy OC sprawcy dla segmentów CROSSOVER PREMIUM, E PREMIUM, SUV PREMIUM, P ( BUS 7-OSOBOWE ), R ( BUS 9-OSOBOWE), R ( BUS 9-OSOBOWE ) + AUTOMAT 6000 PLN / 8000 PLN (kradzież lub szkoda całkowita)
x2) Szkoda powstała w trakcie najmu nierozliczona w ciężar polisy OC sprawcy dla segmentu F PREMIUM 10000 PLN / 20000 PLN (kradzież lub szkoda całkowita)
y) Zwłoka w zwrocie pojazdu po uprzednim wezwaniu Wynajmującego Trzykrotność stawki dobowej za każdą rozpoczętą dobę zwłoki
z) Opłata za każdy wyjazd terenowy związany z odbiorem niezwróconego pojazdu spoza miejsca wskazanego w umowie najmu ( liczone w obie strony ) 10 PLN za 1km

Powyżej 300 km – 5 PLN za 1 km

aa) Korzystanie z wynajętego pojazdu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub Umową 1500 PLN
ab) Porzucenie pojazdu 5000 PLN
ac) Przedstawienie kosztorysu naprawy samochodu na żadanie klienta 300 PLN