Regulamin


Follow me! Regulamin

Umowne warunki przewozowe

 

1. OGÓLNE ZASADY

1.1. Niniejszy Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.), który określa warunki przewozu osób i rzeczy wykonywanych przez B.P. Interglobus Tour.

1.2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) B.P. Interglobus Tour – Biuro Podróży Interglobus Tour Sp. j. Tomasz Bloch, ul. Szczecińska 15 B/8, 72-100 Goleniów, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000346959 NIP 856-16-78-548 REGON 812419271, z siedzibą przy ul. Kolumba 1, 70-035 Szczecin.
b) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu;
c) Przewoźnik – B.P. Interglobus Tour wykonujący przewóz Pasażerów na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej;
d) Bilet – imienny dokument uprawniający do przejazdu i nie może być odstąpiony innej osobie;
e) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do autobusu;
f) Rozkład jazdy – plan jazd autokarów na trasie, z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków (w czasie lokalnym), godzin przyjazdów oraz nazw przystanków.

1.3. Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją „Umownych warunków przewozu”.

2. BILET

2.1 . Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest:
a) w przypadku sprzedaży w biurze: „Bilet” lub „Umowa – zgłoszenie” zwane umownie w dalszej części niniejszego regulaminu Biletem;
b) w przypadku sprzedaży on-line na stronie: www.followme.pl wydruk z „Potwierdzeniem rezerwacji” – zwany umownie w dalszej części niniejszego regulaminu Biletem.

2.2. Cenę biletu i termin jego obowiązywania ustala Przewoźnik. Cena biletu ustalona jest według obowiązującego cennika.

2.3. Ważny bilet powinien zawierać:
a) imię i nazwisko pasażera legitymującego się nim w czasie podróży;
b) określenie miejsca docelowego podróży oraz datę i godzinę jej rozpoczęcia;
c) nazwę przewoźnika i pieczątkę biura wystawiającego bilet;
d) kwotę opłaconą za bilet.

2.4. Nabywca biletu zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych zawartych na bilecie.

2.5. Wszelkie zmiany na bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem biura dokonującego zmiany.

2.6. Przewoźnik oferuje na sprzedaż następujące rodzaje biletów:
a) Bilet jednostronny – jest to bilet z określoną datą wyjazdu upoważniający do przejazdu w jedną stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia;
b) Bilet dwustronny – jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z określonymi datami wyjazdu w obu kierunkach;
c) Bilet OPEN – jest to bilet typu dwustronnego upoważniający do przejazdu w obydwie strony z tą jednak różnicą, że datę wyjazdu powrotnego określa posiadacz biletu w dowolnie przez siebie wybranym terminie, w okresie ważności biletu.

2.7. Bilet dwustronny lub bilet typu OPEN jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pierwszej podróży. Bilet jednostronny jest ważny do daty wyjazdu.

2.8. W przypadku rezygnacji z jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego (przejazd w obie strony) zwrotowi podlega różnica między ceną biletu jednostronnego (przejazd w jedną stronę) a dwustronnego, pomniejszona o koszty ustalone w paragrafie 4.3.

2.9. Opłata za bilet OPEN, niewykorzystany w ciągu 6 miesięcy od dnia zakupu nie podlega zwrotowi.

2.10. Bilet promocyjny, czyli bilet posiadający cenę niższą od regularnej (cena regularna wynosi 79 zł w jedną stronę), określonej w cenniku dostępnym na stronie www.followme.pl, w tym między innymi bilet zakupiony poprzez Groupon, bilet Happy Hours, bilet za 1zł nie podlega zwrotom ani zmianom.

2.11. Bilety OPEN nie podlegają zwrotowi ani zmianom.

2.12. Umowa na przejazd dochodzi do skutku z chwilą przyjęcia Biletu przez B.P. Interglobus Tour.

2.13. Rezerwacji miejsc w pojeździe dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.

2.14. Pasażer ma możliwość zmienić umowę przewozu w zakresie terminu odjazdu oraz miejscowości przeznaczenia, w ramach aktualnej oferty Przewoźnika. Dokonując zmiany umowy pasażer dokonuje dopłaty lub otrzymuje zwrot różnicy ceny biletu

3. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

3.1. Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu na trasie określonej na bilecie.

3.2. Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.

3.3. W przypadku awarii pojazdu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.

3.4. W przypadku przewozów na lotniska – przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:
a) z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie Pasażera;
b) z zakłóceń w ruchu drogowym, z postoju na granicy, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia Pasażerów lub innych zdarzeń losowych;
c) anulacji, zmian i opóźnień przylotów i odlotów samolotów.

3.5. Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.

3.6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:
a) jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
b) nie przestrzega „Umownych warunków przewozu”;
c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu;
d) nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno- dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie autokaru lub mikrobusu na granicy;
e) posiada bilet, w posiadanie którego wszedł w sposób niezgodny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie;
f) okazany bilet nosi znamiona przerobienia lub podrobienia;
g) B.P. Interglobus Tour ma prawo odmówić przewozu bagażu, jeżeli ze względu na rozmiary, charakter lub rodzaj jego załadowanie mogłoby opóźnić odjazd pojazdu lub wpłynąć na czas odprawy granicznej w takim rozmiarze, który skutkowałby opóźnionym przyjazdem pojazdu do miejsc docelowych.

3.7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

3.8. Przewoźnik zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym nie jest zobowiązany do zapewnienia fotelików przy przewozie autobusem. Przewoźnik na życzenie klienta oraz w ramach posiadanych możliwości, zapewni przewóz dziecka w wieku do lat 12, nieprzekraczajacego 150cm wzrostu w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci.

4. REZERWACJA, ANULACJA I ZMIANY BILETÓW

4.1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie wystawienia biletu.

4.2. W przypadku rezerwacji dokonywanej telefonicznie umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia jej przyjęcia przez pracownika przewoźnika. W przypadku rezerwacji dokonywanej on-line z chwilą uzyskania „Potwierdzenia rezerwacji” na wskazany adres e-mail.

4.3. W przypadku rezygnacji z przejazdu klient poniesie odstępne, w wysokości:
a) do 7 dni przed datą wyjazdu 18%;
b) do 2 dni przed datą wyjazdu 28%;
Za przejazd nie zgłoszony ww. terminach i niewykorzystany nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu.

4.4. Przy zwrocie biletu zakupionego on-line występuje dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 3% wartości biletu brutto przy przelewach krajowych, natomiast przy przelewach na konta zagraniczne klient pokrywa całość kosztów transakcyjnych, o którą będzie pomniejszona kwota zwrotu dla klienta wynikająca z regulaminu przewozu, powstała w wyniku użytkowania stron transakcyjnych.

4.5. Pierwsza zmiana daty wyjazdu zgłoszona telefonicznie lub w biurze do 12 h przed wyjazdem lub przyjazdem jest bezpłatna, opłaty za następne zmiany są ustalane indywidualnie jednak opłata nie może być wyższa niż 50% ceny przejazdu.

4.6. Pasażer ma prawo zawiesić bilet do wykorzystania w innym terminie do jednego dnia przed przejazdem. Bilet można zawiesić na wybranym odcinku do końca okresu ważności biletu, nie dłużej jednak niż na 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pierwszej podróż.

4.7. Bilet wcześniej zawieszony nie podlega zwrotom.

4.8. Bilet zakupiony w cenie promocyjnej, niższej od regularnej, w tym między innymi bilet zakupiony np. poprzez Groupon, bilet Happy Hours, bilet za 1zł nie podlega zwrotom ani zmianom.

4.9. Nie dokonuje się zwrotu kosztów nabycia biletu gdy:
a) upłynął termin ważności biletu;
b) bilet jest zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację;
c) Pasażer nie posiada oryginału biletu.

4.10 Zasady anulacji lub zmiany terminu przejazdu indywidualnego określone są w „Warunkach świadczenia usług przejazdów indywidualnych” stanowiących zał. 1, zał. 2 i zał. 3 niniejszego regulaminu.

5. PŁATNOŚCI ON-LINE

5.1. Lista oferowanych płatności:

 • Pekao24Przelew,
 • Millennium płatności internetowe,
 • PayWay Toyota Bank,
 • R-Przelew,
 • MeritumBank Przelew,
 • Eurobank – płatność online,
 • Szybkie Płatności Internetowe z Deutsche Bank PBC,
 • Płacę z Idea Bank,
 • Płać z Nordea,
 • Przelew z BPH,
 • Płacę z iPKO,
 • Płać z ING,
 • Płacę z Aliorbankiem,
 • Płacę z Citi Handlowy,
 • Płać z BOŚ,
 • Płacę z Alior Sync,
 • Płacę z Inteligo,
 • mTransfer,
 • MultiTransfer,
 • płacę z Orange5.2.

5.2. Obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

5.3. W przypadku płatności kartą płatniczą, wszelkie zwroty dokonywane są na rachunek tej karty.

5.4. W przypadku rezerwacji dokonywanych on-line doliczana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 2% wartości biletu.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA

6.1. Pasażer jest zobowiązany do:
a) posiadania i okazania ważnego biletu na przejazd na całej trasie przewozu;
b) posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granic;
c) punktualnego przybycia na miejsce odjazdu pojazdu. Niestawienie się Pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu;
d) stosowania się do zaleceń załogi pojazdu.

6.2. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym pasażerom lub Przewoźnikowi.

6.3. Pasażer, który umyślnie lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób spowoduje wyłączenie pojazdu z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

6.4. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odurzających jest w pojeździe surowo zabronione. Zakaz dotyczy również używania e-papierosów. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczeniem pojazdu.

6.5. Ze względu na specyfikę transferów lotniskowych – w przypadku opóźnień, zmian lub jakichkolwiek problemów ze znalezieniem pojazdu prosimy o kontakt pod numer alarmowy (+48) 91 48 50 422. Ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony Pasażera.

6.6. Przewóz dzieci oraz ich wiek musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa foteliki i podstawki dla dzieci, w pojazdach innych niż autobus.

6.7. Reklamację składa się w formie pisemnej.

6.8. Reklamacja powinna zawierać:
a) datę sporządzenia reklamacji;
b) Nazwę i siedzibę przewoźnika;
c) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
d) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
e) kwotę roszczenia;
f) wykaz załączonych dokumentów;
g) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

6.9. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa powyżej przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Przewoźnika uzupełnionej reklamacji.

7. BAGAŻE

7.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 1 sztuki bagażu do 25 kg oraz bagażu podręcznego do 5 kg. Opłata za dodatkowy bagaż wynosi 10 zł. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego – w miarę wolnego miejsca w lukach bagażowych.

7.2. Możliwy jest przewóz bagażu o nietypowych wymiarach np. rowerów, nart, desek surfingowych lecz tylko po uprzednim uzgodnieniu z Przewoźnikiem.

8. INNE

8.1. Przewóz zwierząt jest zabroniony. W wyjątkowych sytuacjach Przewoźnik może wyrazić zgodę na przewóz małego zwierzęcia (pies, kot do 4 kg!).

8.2. Przewożone zwierzę musi posiadać paszport, wszczepiony mikroczip i badania weterynaryjne wymagane na wjazd do kraju stanowiącego kraj podróży.

8.3. Za przewóz zwierzęcia pobierana jest opłata w wysokości 50zł w jedną stronę przy jednoczesnym wykupie biletu przez Pasażera.

8.4 Przewożone zwierzę musi być odpowiednio zabezpieczone smyczą i kagańcem, znajdować się w odpowiedniej klatce, kojcu lub torbie. Przewóz zwierzęcia musi odbywać się w sposób nie zakłócający podróż innym pasażerom.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu będą mieć zastosowanie przepisy: ustawy Prawo przewozowe oraz Kodeksu cywilnego.

9.2. Postanowienia regulaminu stosuje się do licencjonowanych przewozów autobusowych wykonywanych tylko przez pojazdy będące w dyspozycji B.P. Interglobus Tour lub pojazdy firm partnerskich i podwykonawców.

9.3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną od B.P. Interglobus Tour informacji o nowościach i promocjach, i na przetwarzanie w tym zakresie danych osobowych przez B.P. Interglobus Tour.

10. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

10.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest B.P. Interglobus Tour. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez B.P. Interglobus Tour z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

10.2. Użytkownicy Serwisu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez B.P. Interglobus Tour niezbędnych do wypełnienia zawartej umowy oraz w celach marketingowych.

10.3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

10.4. W czasie, gdy dane będą przetwarzane, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wglądu w dane oraz prawo ich poprawienia.

10.5. Postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie 01.06.2020 r.

11. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. Warunki świadczenia usług przejazdów indywidualnych w klasie Business Class

Załącznik nr 2. Warunki świadczenia usług przejazdów indywidualnych w klasie First Class

Załącznik nr 3. Warunki świadczenia usług przejazdów BERBUS Ridesharing

Załącznik nr 4. Ogólne warunki uczestnictwa Biuro Podróży Interglobus Tour

Załacznik nr. 5 Regulamin konkursów organizowanych przez Follow me!