Regulamin Przewozy Szkolne


Follow me! Regulamin Przewozy Szkolne

Oświadczenie rodzica – pobierz

 

REGULAMIN USŁUGI FOLLOW ME! SCHOOL MINIBUS

1. OGÓLNE INFORMACJE
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki przewozów uczniów organizowanych przez B.P. Interglobus Tour.
1.2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) B.P. Interglobus Tour – Biuro Podróży Interglobus Tour Sp. j. Tomasz Bloch, ul. Szczecińska 15 B/8, 72-100 Goleniów, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000346959 NIP 856-16-78-548 REGON 812419271.
b) Pasażer – uczeń korzystający z usługi przewozu, w wieku min. 10 lat.
b) Rodzic/Opiekun – rodzic lub opiekun prawny, osoba zgłaszająca przewóz ucznia
c) Przewoźnik – B.P. Interglobus Tour wykonujący przewóz Pasażerów na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej.
1.3. Minibus odjeżdża z ustalonego wcześniej miejsca o konkretnej godzinie – nie ma możliwości opóźnienia wyjazdu za względu na niestawienie się Pasażera.
1.4. Przejazd można zarezerwować telefonicznie lub mailowo
1.5. Pasażer może skorzystać z przejazdu bez wcześniejszej rezerwacji pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
1.6. Warunkiem skorzystania z przejazdu jest posiadanie przez pasażera wypełnionego i podpisanego upoważnienia od Rodzica/opiekuna. Oświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna, nr telefonu do kontaktu, imię i nazwisko ucznia, wiek ucznia, adres domowy ucznia.
1.7. Pasażerowie są dowożeni bezpośrednio pod adresy domowe zadeklarowane w oświadczeniu od Rodzica/Opiekuna.

2. REZERWACJA, ANULACJA I ZMIANY
2.1. Umowa przewozu zostaje zawarta po dokonaniu płatności za przejazd.
2.2. W przypadku rezerwacji dokonywanej telefonicznie lub mailowo, umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia jej przyjęcia przez pracownika Przewoźnika.
2.3. W przypadku rezygnacji z przejazdu Rodzic zobowiązany jest poinformować o takim zamiarze Przewoźnika. Rodzicowi z tytułu anulacji nie przysługuje zwrot środków, jeżeli anulacja będzie dokonana później niż 1 h przed wyjazdem.
2.4. Ewentualne zmiany w planie odjazdu minibusa ze szkoły będą podawane do wiadomości Rodzicom mailowo , telefonicznie lub przez e-dziennik.

3. PŁATNOŚCI
3.1. Lista oferowanych płatności:
– przy rezerwacji telefoniczne lub mailowej: przelew bankowy , płatność kartą online
– Korzystając z przejazdu bez wcześniejszej rezerwacji obowiązuje płatność gotówką u kierowcy

4. PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA
4.1. Pasażer jest zobowiązany do:
– przedstawienia podpisanego oświadczenia Rodzica/Opiekuna
– punktualnego przybycia na miejsce odjazdu pojazdu. Niestawienie się Pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu;
– stosowania się do zaleceń załogi pojazdu.
– stosowania procedur sanitarnych, w tym obowiązkowo na czas podróży stosowania maseczki zakrywającej usta i nos.
4.2. Pasażerom nie wolno:
– wysiadać z minibusa w miejscu innym niż zadeklarowane przez rodzica/opiekuna w oświadczeniu
– wstawać podczas jazdy, zaśmiecać pojazdu, zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących osób
– żądać zatrzymania minibusa w miejscu do tego nieprzeznaczonym
4.3. Pasażer powinien być w wieku min 10 lat i potrafić w sposób samodzielny poruszać się środkami
komunikacji publicznej.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA
5.1. Przewoźnik realizuje przewóz Pasażerów na trasie ze szkoły do określonego adresu domowego.
5.2. Przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
5.3. W przypadku awarii pojazdu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.
5.4. Przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe z zakłóceń w ruchu drogowym, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia Pasażerów lub innych zdarzeń losowych;
5.5. Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem, tj. przed wejściem do pojazdu i po wyjściu z pojazdu.
5.6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania Pasażera, gdy Pasażer nie dostarczył wymaganego oświadczenia rodzica.