Follow me! Bez kategorii Warunki świadczenia usług przejazdów Follow me! – BERBUS Ridesharing (załącznik nr 3)

Warunki świadczenia usług przejazdów Follow me! – BERBUS Ridesharing

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Umownych Warunków Przewozowych

 

I. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU W B.P. INTERGLOBUS TOUR

Regulamin sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. 2000 Nr 50 poz. 601, z późn. zmian.), który określa warunki przewozu osób i rzeczy wykonywanych przez B.P. Interglobus Tour.

Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

  1. B.P. Interglobus Tour – Biuro Podróży Interglobus Tour Sp. j. Tomasz Bloch, ul. Szczecińska 15 B/8, 72-100 Goleniów, Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000346959 NIP 856-16-78-548 REGON 812419271.
  2. Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu;
  3. Przewoźnik – B.P. Interglobus Tour /Follow me! wykonujący przewóz Pasażerów na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej;
  4. Bilet – imienny dokument uprawniający do przejazdu i nie może być odstąpiony innej osobie;
  5. Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do autobusu;

Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją „Umownych warunków przewozu”.

1. BILET

1.1 Dokumentem uprawniającym do przejazdu jest:

  1. w przypadku sprzedaży w biurze: „Bilet” lub „Umowa – zgłoszenie” zwane umownie w dalszej części niniejszego regulaminu Biletem;
  2. w przypadku sprzedaży on-line na stronie: www.followme.pl wydruk z „Potwierdzeniem rezerwacji” – zwany umownie w dalszej części niniejszego regulaminu Biletem.

1.2. Cenę biletu i termin jego obowiązywania ustala Przewoźnik. Cena biletu ustalona jest według obowiązującego cennika.

1.3. W cenie biletu zawiera się możliwość przewiezienia dwóch sztuk bagażu: jednej sztuki bagażu głównego (do 32 kg) oraz jednej sztuki bagażu podręcznego (do 15 kg).

1.4. Ważny bilet powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko pasażera legitymującego się nim w czasie podróży;
  2. określenie miejsca docelowego podróży oraz datę i godzinę jej rozpoczęcia;
  3. nazwę przewoźnika i pieczątkę biura wystawiającego bilet;
  4. kwotę opłaconą za bilet.

1.5. Nabywca biletu zobowiązany jest do weryfikacji poprawności danych zawartych na bilecie.

1.6. Wszelkie zmiany na bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem biura dokonującego zmiany.

1.7. Przewoźnik oferuje na sprzedaż następujące rodzaje biletów:

  1. Bilet jednostronny – jest to bilet z określoną datą wyjazdu upoważniający do przejazdu w jedną stronę od miejsca rozpoczęcia podróży do miejsca jej zakończenia;
  2. Bilet dwustronny – jest to bilet upoważniający do przejazdu w obydwie strony z określonymi datami wyjazdu w obu kierunkach;

1.8. Bilet dwustronny jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pierwszej podróży. Bilet jednostronny jest ważny do daty wyjazdu.

1.9. W przypadku rezygnacji z jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego (przejazd w obie strony) zwrotowi podlega różnica między ceną biletu jednostronnego (przejazd w jedną stronę) a dwustronnego, pomniejszona o koszty ustalone w paragrafie 3.

1.10. Bilet promocyjny, czyli bilet posiadający inną cenę od regularnej, określonej w cenniku dostępnym na stronie www.followme.pl, w tym między innymi bilet zakupiony poprzez Groupon, bilet Happy Hours, bilet za 1zł nie podlega zwrotom ani zmianom.

1.11. Umowa na przejazd dochodzi do skutku z chwilą przyjęcia Biletu przez B.P. Interglobus Tour.

1.12. Pasażer ma możliwość zmienić umowę przewozu w zakresie terminu odjazdu oraz miejscowości przeznaczenia, w ramach aktualnej oferty Przewoźnika. Dokonując zmiany umowy pasażer dokonuje dopłaty lub otrzymuje zwrot różnicy ceny biletu

2. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA

2.1. Przewoźnik dąży do zrealizowania przewozu Pasażera i jego bagażu na trasie określonej na bilecie.

2.2. przewoźnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny.

2.3. W przypadku awarii pojazdu, Przewoźnik podejmie wszelkie kroki do zapewnienia zastępczego środka transportu umożliwiającego kontynuację podróży.

2.4. W przypadku przewozów na lotniska – przewoźnik nie odpowiada za szkody lub opóźnienia wynikłe:

  1. z błędnych lub niepełnych informacji o wylocie lub przylocie Pasażera;
  2. z zakłóceń w ruchu drogowym, z postoju na granicy, kontroli drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia Pasażerów lub innych zdarzeń losowych;
  3. anulacji, zmian i opóźnień przylotów i odlotów samolotów.

2.5. Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.

2.6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer:

  1. jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających;
  2. nie przestrzega „Umownych warunków przewozu”;
  3. zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu;
  4. nie posiada dokumentów wymaganych do przekraczania granic, nie stosuje się do przepisów celno- dewizowych lub bez uprzedzenia Przewoźnika przewozi przedmioty wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia przy odprawie autokaru lub mikrobusu na granicy;
  5. posiada bilet, w posiadanie którego wszedł w sposób niezgodny z obowiązującym prawem bądź przepisami Przewoźnika lub nie jest w stanie udowodnić, że jest osobą, której dane osobowe zostały wpisane na bilecie;
   okazany bilet nosi znamiona przerobienia lub podrobienia;
  6. B.P. Interglobus Tour ma prawo odmówić przewozu bagażu, jeżeli ze względu na rozmiary, charakter lub rodzaj jego załadowanie mogłoby opóźnić odjazd pojazdu lub wpłynąć na czas odprawy granicznej w takim rozmiarze, który skutkowałby opóźnionym przyjazdem pojazdu do miejsc docelowych.

2.6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.
2.7. Przewoźnik zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” nie jest zobowiązany do zapewnienia fotelików przy przewozie autobusem. Przewoźnik na życzenie klienta oraz w ramach posiadanych możliwości, zapewni przewóz dziecka w wieku do lat 12, nieprzekraczającego 150cm wzrostu w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci.

3. REZERWACJA, ANULACJA I ZMIANY BILETÓW

3.1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie wystawienia biletu.

3.2. W przypadku rezerwacji dokonywanej telefonicznie umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia jej przyjęcia przez pracownika przewoźnika. W przypadku rezerwacji dokonywanej on-line z chwilą uzyskania „Potwierdzenia rezerwacji” na wskazany adres e-mail.

3.3 W przypadku rezygnacji z przejazdu klient poniesie odstępne, w wysokości:

  1. do 7 dni przed datą wyjazdu 10%;
  2. do 2 dni przed datą wyjazdu 20%;
  3. do 1 dnia przed wyjazdem lub w dniu wyjazdu 95%.

3.4. Za przejazd nie zgłoszony ww. terminach i niewykorzystany nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu.

3.5. Przy zwrocie biletu zakupionego on-line występuje dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 3% wartości biletu brutto przy przelewach krajowych, natomiast przy przelewach na konta zagraniczne klient pokrywa całość kosztów transakcyjnych, o którą będzie pomniejszona kwota zwrotu dla klienta wynikająca z regulaminu przewozu, powstała w wyniku użytkowania stron transakcyjnych.

3.6. Pierwsza zmiana daty wyjazdu zgłoszona telefonicznie lub w biurze do 12 h przed wyjazdem lub przyjazdem jest bezpłatna, opłaty za następne zmiany są ustalane indywidualnie jednak opłata nie może być wyższa niż 50% ceny przejazdu.

3.7. Pasażer ma prawo zawiesić bilet do wykorzystania w innym terminie do jednego dnia przed przejazdem. Bilet można zawiesić na wybranym odcinku do końca okresu ważności biletu, nie dłużej jednak niż na 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pierwszej podróż.

3.8. Bilet wcześniej zawieszony nie podlega zwrotom.

3.9. Bilet zakupiony w cenie promocyjnej, niższej od regularnej, w tym między innymi bilet zakupiony poprzez Groupon, bilet Happy Hours, bilet za 1zł nie podlega zwrotom ani zmianom.

3.10. Nie dokonuje się zwrotu kosztów nabycia biletu gdy:

  1. upłynął termin ważności biletu;
  2. bilet jest zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację;
  3. Pasażer nie posiada oryginału biletu.

4. PŁATNOŚCI ONLINE

4.1. Lista oferowanych płatności:

 • mTransfer (mBank)
 • Blik
 • Płacę z iPKO (PKO BP S.A)
 • Płacę z ING (ING Bank Śląski S.A.)
 • Pekao24przelew
 • Przelew24 (Santander Bank S.A.)
 • Millennium – Płatności Internetowe (Bank Millennium S.A.)
 • Płacę z Alior Banku (Alior Bank S.A.)
 • Crédit Agricole eprzelew (Credit Agricole Bank Polska S.A.)
 • Płacę z Inteligo (Inteligo)
 • T-mobile Usługi Bankowe
 • Płacę z Citi Handlowego (Bank Handlowy w Warszawie S.A. Citi Handlowy)
 • Płacę z Ideabank (Ideabank)
 • e-transfer Pocztowy 24 (Bank Pocztowy S.A.)
 • Getin Bank
 • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska S.A.)
 • Volkswagen Bank direct
 • SGB PBS
 • Płacę z Plus Bank
 • Noble Bank
 • SkyCash
 • Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska S.A.)
 • Bank Spółdzielczy we Wschowie
 • Lucas Bank (dla klientów Credit Agricole)

4.2. Obsługiwane karty płatnicze: American express, Visa, Googlepay, MasterCard, Maestro.

4.3. W przypadku płatności kartą płatniczą, wszelkie zwroty dokonywane są na rachunek tej karty.

II. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI BERBUS

Niniejszy dokument określa warunki świadczenia przez Follow me! usługi przejazdu łączonego BERBUS na rzecz Pasażera dokonującego zamówienia dla siebie lub na rzecz swoją i pozostałych pasażerów. Usługa polega na połączeniu kilku Pasażerów, mających w podobnym czasie lot z lotniska Berlin Brandenburg, i dowiezieniu ich na to lotnisko przez Follow me!, w czasie umożliwiającym każdemu odprawę lotniskową. Użytkownicy odbierani są spod wskazanych przez siebie adresów, w godzinie ustalonej przez Follow me!, która może się różnić o 2 godziny od godziny preferowanej przez Użytkownika (wskazanej jako „Godzina wyjazdu” na stronie internetowej www.followme.pl w formularzu zlecenia usługi w zakładce BERBUS). W przypadku odbioru Użytkowników z lotniska Berlin Brandenburg kolejność rozwożenia poszczególnych pasażerów ustala przewoźnik Follow me!.

1. INFORMACJE WSTĘPNE

Czym są przewozy BERBUS? To wpisująca się w trendy zrównoważonego rozwoju usługa przewozu łączonego (ang. ridesharing – współdzielenie). Użytkownik za pomocą strony internetowej www.followme.pl w zakładce BERBUS określa warunki przejazdu: dzień (datę), preferowaną godzinę wyjazdu godzinę wyjazdu (która w formularzu zlecenia jest ujęta jako „Godzina wyjazdu”) i godzinę lotu, oraz adres odbioru, a następnie Follow me! dobiera pozostałych Użytkowników i organizuje przejazd łączony tak, aby każdy zdążył na odprawę przed swoim lotem. Dzięki takiemu rozwiązaniu Użytkownik otrzymuje przejazd dostosowany do swoich preferencji, a przez łączenie kilku Użytkowników w jednym transferze, koszt przejazdu dzielony jest na wszystkich Użytkowników. Przejazd obsługiwany jest nowoczesnym i wygodnym minibusem lub busem. Podczas przejazdu istnieje możliwość korzystania z bezpłatnego Wi-Fi. Firma Follow me! zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu z Mercedesa V-class na rzecz innego, jeśli uzna to za konieczne.

2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI BERBUS

2.1. Składanie zamówienia

  1. W celu dokonania zamówienia usługi BERBUS należy wejść na stronę www.followme.pl, następnie wybrać zakładkę BERBUS. W poszczególnych polach należy podać kolejno: w polu „Z:” – adres odbioru Użytkownika/Berlin Brandenburg, w polu „Do:” – Berlin Brandenburg/adres dowozu Użytkownika, w polu „Odjazd:” – datę wyjazdu, w polu „Godzina wyjazdu:” – preferowaną godzinę wyjazdu. Natomiast w polu „Pasażerowie:” należy podać liczbę pasażerów dorosłych oraz liczbę dzieci.
  2. W następnym kroku Użytkownik zostaje przekierowany do „Wyboru Przejazdu”. Na tym etapie poznaje koszt przejazdu oraz ogólne opcje, jak ilość zarezerwowanych miejsc (tyle, ile wskazał pasażerów w poprzednim kroku) oraz ilość bagaży (zależną od liczby wskazanych pasażerów) i dokonuje wyboru za pomocą opcji „Wybierz”.
  3. W kolejnym kroku Użytkownik podaje dane poszczególnych pasażerów.
  4. Na tym etapie może także przejść do opcji dodatkowych. Opcje dodatkowe obejmują wybór fotelika dla dziecka w zależności od wagi, sprzętu (sprzęt narciarski, rower, wózek dziecięcy, sprzęt muzyczny) oraz dodatkowego bagażu (od 15 do 32 kg). Opcje dodatkowe są odpłatne, a ceny widoczne są przy każdej z nich. W polu „Twoja podróż” można sprawdzić całkowity koszt przejazdu, uwzględniający także wybrane opcje dodatkowe.
  5. W następnym kroku, po wybraniu opcji dodatkowych, Użytkownik przechodzi do podsumowania klikając w pole „Przejdź do podsumowania”.
  6. W zakładce „Podsumowanie i płatność” należy podać dane osoby rezerwującej przejazd oraz zaznaczyć odpowiednie zgody na przetwarzanie danych w celu dokonania płatności za przejazd.
  7. Ostatnim etapem jest dokonanie płatności. W tym celu należy kliknąć w pole „Zapłać teraz…”. System automatycznie przekieruje Użytkownika do bramki płatności, gdzie wybierając odpowiednią formę, Użytkownik zapłaci za przejazd.
  8. Po dokonaniu płatności na wskazany e-mail przyjdzie potwierdzenie wpłaty.
  9. Na tym etapie rola Użytkownika się kończy. W tym czasie Follow me! ustala poszczególne informacje, a następnie, w dniu poprzedzającym wyjazd, kontaktuje się z Użytkownikiem, by poinformować go o ostatecznej godzinie odbioru spod wskazanego adresu.

2.2. Odbiór pasażerów

Godzina odbioru każdego Pasażera ustalana jest przez Follow me!, biorąc pod uwagę czas potrzebny na dojazd do/ lotniska Berlin Brandenburg i uwzględnia czas potrzebny na odprawę lotniskową każdego z Użytkowników. W przypadku odbioru Użytkowników z lotniska Berlin Brandenburg godzina odbioru ustalana jest przez Follow me!, przy uwzględnieniu godzin przylotów Użytkowników zakwalifikowanych pod ustalony przejazd łączony. W sytuacji nadzwyczajnej, np. na skutek opóźnienia lotu, kierowca czeka na Użytkownika max. 10 min od godziny ustalonej jako godzina odjazdu.

Kierowca usługi BERBUS zatrzymuje się tuż przed samym wyjściem z terminala T-1 przy szklanych wiatach położonych na poziomie przylotów . Poglądowa mapa dojścia do parkingu zamieszczona jest tutaj: (link do mapy).
Cena przejazdu zależy od miejsca odbioru/dowozu Użytkownika na terenie Szczecina.

2.3. Anulacja zamówienia

Klient ma prawo zrezygnować bezkosztowo z zamówienia usługi BERBUS, jeśli anulacja nastąpi powyżej 7 dni od daty przejazdu. W przypadku rezygnacji z przejazdu w terminie od 7 do 3 dni przed planowanym wyjazdem, klient ma prawo ubiegać się o zwrot 90% wartości biletu. Jeśli anulowanie przejazdu ma miejsce 2 dni przed ustalonym wyjazdem, klientowi przysługuje zwrot w wysokości 80% wartości biletu. Natomiast kiedy klient anuluje przejazd do 24h przed planowanym wyjazdem, wtedy ma prawo ubiegać się o 5% zwrotu wartości biletu. Bezkosztowa anulacja możliwa jest także wtedy, kiedy proponowana przez Użytkownika godzina wyjazdu różni się od ustalonej przez Follow me! godziny powyżej 2h.

2.4. Płatność

W przypadku Użytkowników korzystających z usługi BERBUS jest to 100% przedpłaty. Płatności należy dokonać za pomocą strony internetowej, na koniec procesu rezerwacji usługi. W przypadku rezerwacji telefonicznej wymagane jest opłacenie usługi min. 48h przed planowanym przejazdem.

2.5. Procedury COVID-19

Rezerwacja Biletu dokonanego przez Pasażera jest równoznaczna z akceptacją procedury COVID-19 w pojazdach Follow me! opisanych szczegółowo na stronie: Procedury Covid 19 w pojazdach Follow me!