Follow me! Bez kategorii Regulamin promocji studenckiej Follow me!

Promocja dla studentów Follow me! – Regulamin

 

1. Postanowienia ogólne

 • Organizatorem promocji jest Biuro Podróży Interglobus Tour Sp. j. Tomasz Bloch, ul. Szczecińska 15 B/8, 72-100 Goleniów, NIP 856-16-78-548.
 • Czas trwania promocji obejmuje okres od 18 września 2023 roku do 18 października 2023 roku. Dotyczy to okresu, w którym można składać rezerwacje (data przejazdu może być dowolna).
 • Promocja kierowana jest do studentów i dotyczy usługi BERBUS.

2. Nagrody

 • W promocji do zdobycia są zniżki na transfery lotniskowe na trasie Szczecin – Berlin Brandenburg BER.
 • Po spełnieniu warunków, uczestnik/uczestnicy otrzymują zniżkę o wartości 100% – na przejazd realizowany w ramach usługi BERBUS.

3. Warunki uczestnictwa i przebieg promocji

 • Aby wziąć udział w promocji, należy skontaktować się z Organizatorem promocji za pomocą Messengera.
 • W wiadomości należy przekazać chęć rezerwacji usługi BERBUS dla co najmniej dwóch osób. Każda z nich powinna posiadać status studenta. W celu weryfikacji, w wiadomości należy przesłać numery indeksów osób zgłoszonych do przejazdu.
 • Po pomyślnej weryfikacji, Organizator rezerwuje przejazd i przekazuje uczestnikom wszelkie niezbędne informacje.
 • Przy rezerwacji przejazdu dla dwóch osób, jedna z nich podróżuje ze zniżką 100%. Odpowiednio przy rezerwacji dla czterech osób, dwie z nich podróżują ze zniżką 100%. W przypadku chęci rezerwacji dla większej liczby osób, wysokość zniżki zostanie zaproponowana przez Organizatora.
 • Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.

4. Postępowanie reklamacyjne

 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@followme.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny organizatora: Biuro Podróży Interglobus Tour – Follow me!, al. Wojska Polskiego 184c, 71-256 Szczecin.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
 • Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 • Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

5. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez uczestników.