Follow me! Bez kategorii Regulamin promocji letniej – kody rabatowe (04.07.2023 – 07.09.2023)

Promocja letnia Follow me! – Regulamin

 

1. Postanowienia ogólne

 • Organizatorem promocji jest Biuro Podróży Interglobus Tour Sp. j. Tomasz Bloch, ul. Szczecińska 15 B/8, 72-100 Goleniów, NIP 856-16-78-548.
 • Czas trwania promocji obejmuje okres od 4 lipca 2023 roku do 7 września 2023 roku.
 • Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Nagrody

 • W promocji przyznanych zostanie łącznie 20 nagród w postaci kodów rabatowych na wybrane usługi organizatora.
 • Nagrody można przeznaczyć na usługi: BERBUS, Business Taxi lub Family Airport Taxi.

3. Warunki uczestnictwa i przebieg promocji

 • Nagrody będą możliwe do zdobycia w każdy wtorek oraz czwartek (w okresie od 4 lipca 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku).
 • Na każdy z wspomnianych dni przypadać będzie jedna nagroda w postaci kodu rabatowego.
 • Informacje oraz wskazówki na temat sposobu zdobywania nagród będą dostępne za pośrednictwem oficjalnego profilu firmy na portalu Facebook.
 • Aby wziąć udział w promocji, należy odnaleźć specjalnie oznaczony kod rabatowy na stronie internetowej organizatora (www.followme.pl) i wprowadzić go w wyznaczonym miejscu podczas procesu składania zamówienia.
 • Składanie zamówienia odbywa się poprzez system rezerwacyjny organizatora.
 • Po wprowadzeniu kodu rabatowego system informatyczny rozpozna go i automatycznie naliczy rabat.
 • W celu wykorzystania kodu rabatowego, należy dokończyć proces składania zamówienia wraz z jego opłaceniem tego samego dnia, w którym kod rabatowy został użyty.
 • Kod promocyjny będzie umieszczony na stronie internetowej www.followme.pl w postaci ciągu znaków lub w postaci pliku graficznego. W każdym z przypadków będzie on wyraźnie oznaczony i jednoznacznie możliwy do rozpoznania jako kod rabatowy.
 • W przypadku wyczerpania kodu rabatowego na dany dzień trwania promocji, nie będzie możliwe jego ponowne wykorzystanie, nawet pomimo jego widoczności na stronie internetowej organizatora.
 • Wysokość rabatu podczas trwania promocji wynosi od 5% do 100%. Spośród 20 kodów rabatowych, 3 sztuki obejmują rabat w wysokości 100%, 3 sztuki obejmują rabat w wysokości 50%, 3 sztuki obejmują rabat w wysokości 20%, 3 sztuki obejmują rabat w wysokości 15%, 8 sztuk obejmuje rabat w wysokości 5%.
 • Wysokość rabatu uczestnik pozna w momencie wprowadzania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 • W przypadku niewykorzystania kodów rabatowych przeznaczonych na dany dzień trwania promocji, nie zostają one przenoszone na kolejne dni trwania promocji.
 • Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.

4. Postępowanie reklamacyjne

 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@followme.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny organizatora: Biuro Podróży Interglobus Tour – Follow me!, al. Wojska Polskiego 184c, 71-256 Szczecin.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
 • Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 • Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

5. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez uczestników.