Follow me! Bez kategorii Regulamin promocji „Follow the new BMW”

Promocja „Follow the new BMW” – Regulamin

 

1. Postanowienia ogólne

 • Organizatorem promocji jest Biuro Podróży Interglobus Tour Sp. j. Tomasz Bloch, ul. Szczecińska 15 B/8, 72-100 Goleniów, NIP 856-16-78-548.
 • Czas trwania promocji obejmuje okres od 29 czerwca 2024 roku do 31 lipca 2024 roku.
 • Promocja kierowana jest do wszystkich użytkowników, którzy spełnili warunki uczestnictwa.
 • Wzięcie udziału w promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Nagrody

  • Dla uczestników promocji do zdobycia są przejazdy nowymi modelami samochodów osobowych marki BMW.
  • Promocją objęte są przejazdy następującymi modelami pojazdów: BMW iX, BMW X7, BMW X6, BMW i7
  • Nagrody zostaną przydzielone wybranym osobom losowo przez Organizatora – w zależności od dostępności danego pojazdu.
  • Każdego dnia zorganizowany zostanie minimum jeden przejazd.

3. Warunki uczestnictwa

 • Warunkiem przyznania nagrody jest rezerwacja przejazdu w ramach usługi Business Taxi.
 • Z udziału w promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.

4. Postępowanie reklamacyjne

 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia promocji lub wyłonienia zwycięzców, uczestnicy winni zgłaszać na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marketing@followme.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny organizatora: Biuro Podróży Interglobus Tour – Follow me!, al. Wojska Polskiego 184c, 71-256 Szczecin.
 • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.
 • Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 • Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

6. Postanowienia końcowe

 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez uczestników.

Klauzula informacyjna RODO

Ze względu na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych – obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) opublikowanego w Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, s.1, sprostowanie opublikowane w Dz. U. UE L 127 z 23.05.2018, s.2 – zwanego dalej RODO, a także dlatego, że prywatność naszych klientów jest dla nas niezwykle ważna informujemy, w jaki sposób firma Biuro Podróży Interglobus Tour Sp. j. Tomasz Bloch realizuje te wymagania przy przetwarzaniu danych osobowych swoich klientów oraz jakie uprawnienia w związku z tym im przysługują.

Pełną treść klauzuli RODO można przeczytać TUTAJ