Follow me! Bez kategorii Ogólne warunki uczestnictwa Biuro Podróży Interglobus Tour (załącznik nr 4)

Ogólne warunki uczestnictwa Biuro Podróży Interglobus Tour

 

Załącznik nr 4 do Regulaminu Umownych Warunków Przewozowych

 

I. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU W B.P. INTERGLOBUS TOUR

1. Organizatorem imprez turystycznych jest Biuro Podróży Interglobus Tour sp.j. Tomasz Bloch z siedzibą ul. Szczecińska 15B/8, 72-100Goleniów, numer KRS: 0000346959, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego, NIP 856-16-78-548

2. Biuro Podróży Interglobus Tour sp.j. Tomasz Bloch posiada zaświadczenie nr 10/16 o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.3.Biuro Podróży Interglobus Tour posiada ubezpieczenie na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywana przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wydane przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. M 519791

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy następuje każdorazowo poprzez podpisanie przez klienta zgłoszenia uczestnictwa, potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez pracownika BP Interglobus Tour i wpłacenie przez klienta 100% kosztów imprezy.

2. BP Interglobus Tour zastrzega sobie prawo zmiany warunków z przyczyn niezależnych od biura (działanie siły wyższej, brak wymaganego minimum uczestników).

3. BP Interglobus Tour zastrzega sobie prawo odwołania imprezy nie później niż 7 dni przed jej rozpoczęciem, a w każdym czasie z przyczyn od organizatora niezależnych.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ceny świadczeń są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

2. Przy zawarciu umowy klient zobowiązany jest do wpłaty 100% ceny imprezy, chyba że strony ustaliły inaczej.

3. Wzrost kursów walut, kosztów transportu, ceł, podatku lub opłat za usługi lotniskowe może spowodować wzrost ceny imprezy.

IV. REZYGNACJA Z IMPREZY

1. Rezygnacja z imprezy może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uznaje się datę otrzymania rezygnacji przez Biuro.

2. W przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po stronie biura tj. zmiana istotnych warunków umowy lub odwołanie wycieczki uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaty.

3. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy oświadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejecie obowiązków, jest skuteczne wobec BP Interglobus Tour, jeżeli klient zawiadomi BP Interglobus Tour o tym najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, przy czym za nieziszczona cześć ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez BP Interglobus Tour w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

4. W przypadku rezygnacji z wycieczki klient poniesie odstępne, w wysokości:

  • do 14 dni przed datą wyjazdu 10 %
  • do 7 dni przed datą wyjazdu 50 %;
  • do 1 dni przed wyjazdem lub w dniu wyjazdu 100%.

V. UBEZPIECZENIE KLIENTA

1. W ramach zorganizowanej imprezy zagranicznej BP Interglobus Tour gwarantuje klientom ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Wszyscy uczestnicy imprez objęci są ochroną ubezpieczeniową KL wraz z Assistance, NNW i bagażu podróżnego SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., odpowiednio do wysokości 20 000 EUR (w tym Koszty ratownictwa – 5 000 EUR), 15 000 PLN NNW i 1 000 PLN BP.

2. W przypadku zorganizowanych wyjazdów krajowych grupy ubezpieczane są w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.. Przedmiot i suma ubezpieczenia: świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i na wypadek śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku – 10 000 zł.

3. Uczestnik, może wykupić dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.. Dodatkowa opłata wynosi 3% ceny wycieczki. Zakup ubezpieczenia od kosztów rezygnacji możliwy w dniu wykupienia wycieczki w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Kolumba 1 w Szczecinie.

4. Zawierając umowę – zgłoszenie uczestnictwa, Uczestnik deklaruje (w imieniu swoim i pozostałych Uczestników z umowy – zgłoszenia), że stan zdrowia umożliwia udział Uczestników w imprezie.

5. BP Interglobus Tour zapewnia również możliwość ubezpieczenia na odrębnych warunkach.

VI. REALIZACJA UMOWY I REKLAMACJE

1. Jeśli BP Interglobus Tour, w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług, stanowiących istotną cześć programu tej imprezy, jest obowiązane, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze lub zwrócić klientowi część kosztów związanych z usługami, których organizator nie mógł wykonać.

2. BP Interglobus Tour odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

  • działaniem lub zaniechaniem klienta;
  • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
  • albo siła wyższa.

Wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wyżej wymienionych, nie zwalnia BP Interglobus Tour od obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu klientowi.

3. BP Interglobus Tour zastrzega sobie prawo zmiany kolejności zwiedzania objętego programem imprezy.

4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych oraz zwyczajów obowiązujących w danym kraju.

5. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej z winy własnej lub osób, nad którymi sprawuje opiekę.

6. Podstawa do rozpatrzenia reklamacji jest:

  • fakt poinformowania pilota/opiekuna grupy natychmiast po zaistnieniu przedmiotu reklamacji, tak aby mógł on być jak najszybciej usunięty,
  • jeżeli przedmiot reklamacji nie zostanie usunięty wymagane jest pisemne zgłoszenie uwag w czasie trwania imprezy i potwierdzenie ich przez pilota/opiekuna grupy.
  • wszelkie reklamacje powinny być wniesione w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy.

BP Interglobus Tour jest zobowiązane do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni i udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nie uregulowanych Warunkami uczestnictwa zastosowanie maja odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych.