Follow me! Bez kategorii Regulamin konkursów organizowanych przez Follow me!

Regulamin konkursów organizowanych przez Follow me!

 

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursów organizowanych na profilach marki Follow me! na portalach społecznościowych Facebook (https://www.facebook.com/followme.szczecin) oraz Instragram (https://www.instagram.com/followme.szczecin), a także stronie internetowej https://followme.pl i/lub na wybranym profilu lub stronie partnera współpracującego z marką Follow me!.
  2. Organizator oświadcza, że Konkursy nie są grami losowymi, loteriami fantowymi, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. O grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).
  3. Organizatorem Konkursu jest Biuro Podróży Interglobus Tour Sp. j. Tomasz Bloch ul. Szczecińska 15 B/8, 72-100 Goleniów i/lub wybrani partnerzy współpracujący z marką.
  4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Uczestnictwo w konkursie
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, które wyślą bądź zamieszczą w wyznaczonym miejscu post, zdjęcie, komentarz lub inne formy zgłoszeń udziału w Konkursie o charakterystyce spełniającej wymogi Konkursu i zawartej w poście lub/i grafice konkursowej.
  2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu.
  3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzcy oraz przekazania nagrody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.
 1. Przebieg i zasady konkursu
  1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwają Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora (Jury). W skład Jury wchodzą 3 osoby ze strony Organizatora.
  2. Decyzję o wyborze zwycięzców podejmuje Jury – samodzielnie, na podstawie subiektywnej oceny estetycznej przesłanych prac konkursowych.
  3. Aby przystąpić do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz przygotować i przesłać (opublikować) w wyznaczonym terminie i miejscu pracę konkursową zgodną z tematem konkursu.
  4. Zgłoszona do Konkursu praca nie może zawierać linków do stronie niezwiąznaych z Organizatorem, zwrotów i grafik uznanych za niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób godzące w uczucia innych. Komentarze / posty zawierające ww. zostaną usunięte z Konkursu.
  5. W Konkursie nagradzane są najciekawsze, najbardziej pomysłowe i kreatywne prace.
  6. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa, oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu / grafiki.
  7. Organizator zastrzega, że wszelkie formy nieuczciwej rywalizacji, mające na celu mataczenie w Konkursie, są zabronione. W przypadku stwierdzenia ww. działań Organizator ma prawo usunąć zgłoszenie z Konkursu.
  8. Rozstrzygnięcie Konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi w terminie i miejscu określonym w opisie postu konkursowego.
  9. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z danymi udostępnionymi przez uczestników serwisom Instagram / Facebook) zostaną opublikowane w ww. serwisie w osobnym poście na profilu marki lub w komentarzu pod postem konkursowym przez osoby powołane przez Organizatora.
  10. Laureaci Konkursu będą proszeni o podanie danych umożliwiających przekazanie  nagrody. Ewentualny koszty wysyłki nagród ponosi Organizator.
  11. Uczestnicy konkursu zgadzają się na udostępnienie pracy konkursowej w mediach społecznościowych marki Follow me! i wykorzystanie jej w celach reklamowych.
 1. Nagrody
  1. Nagrody w konkursie są szczegółowo opisane w danym poście lub/i grafice konkursowej.
  2. Gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł, to według ogólnej zasady od nagród w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). W tej sytuacji organizator pobiera podatek od całej wygranej – a nie tylko od nadwyżki.
  3. Nagrody do zwycięzców zostaną przekazane / wysłane w ciągu 14 dni roboczych od daty opublikowania listy laureatów.
  4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
  5. W przypadku wysyłki, nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych (w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu na czas określony przez Organizatora Konkursu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na profilach Follow me! na portalach społecznościowych Facebook i/lub Instagram pod adresami wymienionymi w pkt. 1.1. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz publikacji wyników Konkursu.
  5. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Osoby Odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
  6. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
  7. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.